1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış, yeni bilgiler içeren orijinal metinler olmalıdır.

Yazar, bildiri başlığından sonra kendi ismini belirtirken çalıştığı kurumu ve unvanını yazmalıdır. Bildirilerde özet ve giriş kısımlarının ardından ana konu, alt başlıklar altında açıklanacak, sonuç kısmı ve kaynakçaya metnin sonunda yer verilecektir. Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmemelidir. Bildiriler Times New Roman yazım biçimi, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşlukları şeklinde düzenlenmelidir. Bildiri tam metinlerinin 20 sayfadan çok olmamasına özen gösterilmelidir.

Atıf yaparken kaynaklar metin altında dipnotla belirtilmelidir. Kaynak gösterilirken yazarın adı ve soyadı, eser adı (italik), yayınlandığı yer, yayınlandığı yıl ve atıf yapılan sayfanın numarası yazılmalıdır. İki yazarlı eserlere atıf yapılırken her iki yazarın da ismi yazılmalıdır. Çok yazarlı eserlere atıf yapılırken sadece ilk yazarın ismi belirtilmeli ve ardından vd. (ve diğerleri) yazılmalıdır.

Kaynakça tertip edilirken yazarın önce soyadı sonra adı yazılmalı, bunun ardından kitabının ismi (italik olarak), yayın evi, yayınlandığı yer ve yayın yılı belirtilmelidir. Örnek: Gülensoy, Tuncer, Türkçede Yer Adları Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

Makale, bildiri ve ansiklopedi maddesi isimlerinde yazarın soyadı, ismi, tırnak içinde makale / bildiri / madde başlığı, daha sonra italik olarak yayınlandığı derginin / kitabın ismi, sayısı / cildi, yılı ve sayfaları belirtilmelidir. Örnek: Korkmaz Zeynep, “Dede Korkut Hikâyelerinde İnsan ve Doğa”, Türk Dili, Ankara, S. 657, Eylül 2006, s. 250-257.

Bildiri yazım kurallarına ve akademik ölçütlere uymayan bildiriler, düzeltilmesi için yazarına iade edilecek, belirtilen tarihe kadar gönderilmeyen bildiri metni, sempozyum kitabında yer almayacaktır.

 

 

TÜRK DÜNYASI’NDA İLMÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU