1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Konu Başlıkları

-Özbekistan coğrafyasından gelen ilim, irfan, kültür ve sanat ehlinin Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri dönemindeki katkıları 

-Siyasîiktisadî ve kültürel yönleriyle Osmanlı–Timurlu münasebetleri 

-Osmanlı Devleti’nin Şeybanîler ve diğer Özbek Hanlıklarıyla karşılıklı ilişkileri 

-Çarlık Rusya’nın işgali altında iken Özbeklerin Osmanlı’ya bakışı ve Osmanlı Devleti’nin Türkistan politikaları 

-İstiklâl Harbi ve Basmacı Hareketi bağlamında Türkiye–Özbekistan dayanışması 

-Sovyet Rusya’nın işgali sonrasında Özbekistan’da Türkiye Cumhuriyeti’ne bakış 

-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından günümüze kadar çeşitli yönleriyle Türkiye-Özbekistan ilişkileri 

-Türkiye ve Özbekistan’da Türk dünyasının ortak tarih bilinci ve ortak tarih müfredatları konusunda yürütülen çalışmalarda son durum 

-Türkiye ve Özbekistan arasında halkbilimi, dil ve edebiyat açısından ortak noktalar 

-Türkiye’deki Özbek muhacirler, Türkiye’de Özbekistan’la ilgili yürütülen çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin politikaları 

1. MİLLETLERARASI TÜRKİYE–ÖZBEKİSTAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU