1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Sempozyum Daveti

 

 

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 23-25 Kasım 2018 tarihinde Kastamonu’da VI. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu’nu “YESEVİLİK” başlığı altında düzenleyecektir.

 

DÜZENLEYEN KURUM

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

DESTEKLEYEN KURUMLAR

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
 • Kastamonu Valiliği
 • Kastamonu Belediyesi
 • Hz. Pir Şeyh Şa’bân-ı Velî Kültür Vakfı

AMAÇ

Türklerin din anlayışına damgasını vurmuş önemli bir şahsiyet olan,  dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan büyük fikir adamı Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi şahıslardan biridir. Hoca Ahmed Yesevî, hem İslâmiyet’in yayılmasında hem de ahlâk ve maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olmuş, ayrıca söylediği hikmet tarzı şiirlerle Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetleri geçmiş bir âlim, mutasavvıf ve şairdir.

Hoca Ahmet Yesevi, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen, insanlara İslam’ı anlatabilmek için kendi öz dilini, Türkçeyi tercih etmiştir. Bu tercih, onun doğrudan Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden damıtarak oluşturduğu din anlayışının, Türklerin oluşturdukları Müslümanlık için birinci derecede belirleyici olmasını sağlamıştır. Bir başka ifadeyle, Ahmet Yesevi, Türklerin İslam’ı anlamalarında istikamet veren yol haritasını çizmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi, Türklerin İslam’la bağlarını anlama açısından bir kilit isimdir. Onun görüş ve düşünceleri, farklılıkların zenginlik olabilmesinin olmazsa olmaz şartı olan “temel ortak payda”nın yeniden tespitinde bize ışık tutacaktır. Bilimsel açıdan da, stratejik açıdan da doğru olan, farklılıklardan önce mevcut olan ortak paydayı ortaya koymak, daha sonra farklılıkların yerinin o ortak paydaya göre belirlenmesine imkân sağlamaktır. Yeni bir uygarlık inşaında bütün Türkleri seferber etmek isteyenler de, Ahmet Yesevi’nin din anlayışında yardım almak zorundadırlar.

Ahmet Yesevi’den bize intikal eden en önemli miras, onun Hikmetler’idir. Divan-ı Hikmet, onun sözlerinin, ona ait olduğuna inanılan manzumelerin toplandığı bir divandır. Hikmetlerin tamamı göz önüne alındığında üzerinde yoğunlaşılan ana konuların Allah ve Peygamber sevgisi, Allah’ın birliği ve sıfatları, öldükten sonra dirilme ve kıyamet, Peygamberin sünneti, zühd ve takva, Allah’ı anma, Yesevi tarikatının adab ve erkânı gibi hususların teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Hikmetler, kısaca söyleyecek olursak, İslam’ın yüksek ahlakının damıtılarak insan idrakine sunulmuş halidir. Ahmet Yesevi, ahlak merkezli bir din anlayışının toplumda makes bulabilmesi için çalışmış, konuşmuş ve hikmetler söylemiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Bey ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Seyit AYDIN beyin himayelerinde Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen bu sempozyumun;

Muhteva bakımından Türk-İslam düşüncesine tesir eden, İslam’ın tasavvufi değerlerine çok önemli bir bakış açısı kazandıran Yeseviliğin doğru bir şekilde tanıtılması, anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasına, onların düşünceleri doğrultusunda Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecek yeni teklif ve düşüncelerin değerlendirilmesine, bu hedefler doğrultusunda yeni projelerin ve çalışmaların başlatılmasına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

 

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

 • Yeseviliğin Tarihi ve Düşünce Arkaplanı
 • Yeseviliğin Oluşum ve Gelişim Süreci
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Hanefilik
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Maturidilik
 • Yeseviliğin Belli Başlı Temsilcileri
 • Yeseviliğin Düşünce Dünyası ve Temel Görüşleri
 • Felsefe ve Tasavvuf Arasında Yesevilik
 • Siyaset ve İktidar  Zemininde Yesevilik
 • Muhataplarının ve Muarızlarının Gözünden Yesevilik
 • Günümüzde Yesevîlik ve Temsil Dünyası
 • Yeseviliği Besleyen Dinî-Toplumsal Aidiyetler
 • Yeseviliğin Yeniden İnşası
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Türk Medeniyeti
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Sufilik
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Bilgi
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Ahlak
 • Hoca Ahmed Yesevî ve Özgürlük

 

http://ilahiyat.kastamonu.edu.tr

VI. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu